هفته نامه تحلیلی بازار سرمایه، هفته چهارم اردیبهشت ماه