هفته نامه تحلیلی بازار سرمایه، هفته پایانی اردیبهشت ماه